Avocado Vegan

previous arrow
next arrow
Slider

Ochrona danych osobowych

Firma Avocado Joanna Krupicka przywiązuje ogromną wagę do spełnienia wymagań wynikających z ochrony danych osobowych w szczególności względem nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowanie przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Avocado Joanna Krupicka, ul. Wajdeloty 25, 80-437 Gdańsk, NIP: 7422051153: (dalej: Avocado).

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy tj.: Avocado Joanna Krupicka, ul. Wajdeloty 25, 80-437 Gdańsk, NIP: 7422051153 lub mailowo: iod@avocadovegan.pl.

Avocado przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez Avocado, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).

Dane osobowe zostają pozyskane w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, poprzez podanie ich w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej (www.avocadovegan.pl) oraz w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, jak i ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć usługi czy wystawić faktury.

Avocado może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

Avocado nie udostępnia pozyskanych danych innym osobom oraz podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Informujemy, że Avocado nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

Avocado w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich, Avocado przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Avocado wdrożyło więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Avocado stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

Avocado wyznaczyło już Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Avocado z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” bądź na adres e-mail: iod@avocadovegan.pl.